VR ใน Brunch ,โรงแรม Park Hyatt | The VR Guys

VR ใน Brunch ,โรงแรม Park Hyatt

งานในครั้งนี้ เป็นการจัดใช้งานอุปกรณ์ VR ในการรับประทาน Brunch ณ โรงแรม Park Hyatt โดยเราได้มอบความสนุกสนานให้กับผู้ที่เข้าร่วมงานได้เป็นอย่างดี เป็นสีสันและกิจกรรมที่ทั้งครอบครัวจะต้องสนใจกันถ้วนหน้า